31-12-2019 τελειώνει η προθεσμία για ρύθμιση οφειλών στο Δήμο

Ο Δήμος Ωρωπού ανακοινώνει:

Στο πλαίσιο του Νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019 τεύχος Α΄) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη Ρύθμιση Οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Η προθεσμία του άρθρου 101 παρ. 2 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύει, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 98-109 του ως άνω νόμου, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31.12.2019.

Στον ανωτέρω Νόμο, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του, ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, από 17/05/2019 έως και 31/12/2019.

Ειδικότερα δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30.09.2019 τεύχος Α’): “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας” με την παρ.2 του άρθρου έκτου της οποίας αντικαθίσταται το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) όπου δίνεται παράταση στην προθεσμία της υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους, έως 31.12.2019.

Επιπλέον με την παρ.1 του άρθρου έκτου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), και στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς του Δήμο που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019.

Συγκεκριμένα:

Α. Στη Ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019.

Β. Οι οφειλές δύναται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δε μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Ε. Προσαυξήσεις και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή σε ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των δόσεων ως εξής:

  • Αν εξοφληθούν Εφάπαξ με απαλλαγή 100%
  • Αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή 80%
  • Αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή 70%
  • Αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή 60%
  • Αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50%

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 1 του Νόμου 4483/2017, στα τηλ. 2295320362 & 2295320364 και στα κατά τόπους Κοινοτικά – Δημοτικά Καταστήματα τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 έως 13:00

This entry was posted in Δημοτικά. Bookmark the permalink.