Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι στο δήμο Ωρωπού

Ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης, όρισε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως αντιδημάρχους του δήμου Ωρωπού, με θητεία ενός (1) έτους από 1-9-2019 μέχρι 31-08-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβίβασε αρμοδιότητες ως εξής:

Τον κ. Γαζβινιάν Ανδρέα του Γολαμρέζα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος καθώς και υπεύθυνο εν γένει των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκουτσίου και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα της υπογραφής αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Ωρωπίων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Τον κ. Δέδε Πέτρο του Δημητρίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, Οικονομικών Υπηρεσιών και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Καλάμου καθώς και υπεύθυνος των τεχνικών έργων Καλάμου και Πολεοδομικών Εφαρμογών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για την Δημοτική Ενότητα Καλάμου.

Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του Ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου.

Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στην Δημοτική Ενότητα Καλάμου.

Την συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Τον κ. Δήμα Ιωάννη του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και ανάδειξης Αρχαιολογικών χώρων και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αφιδνών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Αφιδνών.

Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του Ληξιαρχείου

της Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου.

Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στην Δημοτική Ενότητα Αφιδνών.

Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Τον κ. Δημητρίου Επαμεινώνδα του Παναγιώτη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αυλώνα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για την Δημοτική Ενότητα Αυλώνα.

Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του Ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνα, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου.

Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στην Δημοτική Ενότητα Αυλώνα.

Την συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Τον κ. Ηλιάσκο Ευάγγελο του Καλογνωμή καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο αρμοδιότητας Πολεοδομικών Εφαρμογών, Πολεοδομίας και Βιολογικών Καθαρισμών καθώς και υπεύθυνο εν γένει των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας Ωρωπού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

 

Τον κ. Λίτσα Κωνσταντίνο του Σταματίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο για το τμήμα Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισμού και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μαλακάσας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Μαλακάσας.

Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων των Ληξιαρχείων της Δημοτικής Ενότητας Μαλακάσας σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου.

Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στη Δημοτική Ενότητα αρμοδιότητάς του.

Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας, για την επίλυση των προβλημάτων της.

Τον ορισμό του ως υπεύθυνο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα Β’ και Γ’ Κύκλου για τη Δομή Φιλοξενίας Μαλακάσας εκ μέρους του Δήμου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Τον κ. Τρομπούκη Χρήστο του Νικολάου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για τις Δημοτικές Ενότητες Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου.

Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του Ληξιαρχείου των Δημοτικών Ενοτήτων Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου.

Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στις Δημοτικές Ενότητες Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου.

Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλιάσκος Ευάγγελος, ο οποίος αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γαζβινιάν Ανδρέα.

Επίσης, όρισε ως εντεταλμένους συμβούλους με δικαίωμα υπογραφής, για το συντονισμό και την εποπτεία γενικά των υπηρεσιών των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους:

Τον κ. Αρμυριώτη Γεώργιο του Νικολάου, εντεταλμένο σύμβουλο, υπεύθυνο εν γένει των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Μαρκοπούλου καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών.

Τον κ. Λούπη Νικόλαο του Χρήστου, εντεταλμένο σύμβουλο, υπεύθυνο εν γένει των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Ωρωπού.

 

Τον κ. Σαμπάνη Δημήτριο του Γεωργίου, εντεταλμένο σύμβουλο, υπεύθυνο εν γένει των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Συκαμίνου καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών.

Η απόφαση αυτή του δημάρχου έχει ισχύ από 1-9-2019.

This entry was posted in Δημοτικά. Bookmark the permalink.