7μελή και 5μελή τα τοπικά συμβούλια με τον «Κλεισθένη 1» – Πρόεδρος με ψήφο από τα μέλη των συμβουλίων

7μελή τοπικά συμβούλια έρχονται με τον “Κλεισθένη 1” για όσες κοινότητες του δήμου Ωρωπού έχουν πληθυσμό πάνω από 2000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (Αυλώνας, Αφίδνες, Κάλαμος, Καπανδρίτι, Μαρκόπουλο, Νέα Παλάτια, Σκάλα, Χαλκούτσι), ενώ σε όλες τις άλλες κοινότητες τα συμβούλια θα είναι 5μελή.

Η εκλογή των συμβούλων των θα γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς, ενώ υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

Κάθε συνδυασμός θα περιλαμβάνει τον υποψήφιο πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας, ως επικεφαλής του συνδυασμού και τους υποψήφιους συμβούλους της κοινότητας, ο αριθμός των οποίων θα είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο θα ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του κάθε συνδυασμού.

Επιτρέπεται να κατατεθούν συνδυασμοί με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μίας κοινότητες του δήμου, εφ’ όσον αυτό ταυτίζεται με το όνομα και το έμβλημα συνδυασμού υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων του δήμου. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε συνδυασμός υποψηφίου δημάρχου, έχει τη δυνατότητα να καταθέσει συνδυασμούς και για τα τοπικά συμβούλια.

Πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας θα εκλέγεται, από το σύνολο των μελών του τοπικού συμβουλίου για όλη τη δημοτική περιόδο, ο επικεφαλής ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς.

This entry was posted in Δημοτικά. Bookmark the permalink.