Αποφάσεις του δήμου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Αποφάσεις αναρτημένες στο πρόγραμμα «Διαύγεια» του δήμου Ωρωπού:

1. Απευθείας ανάθεση για για την προμήθεια επίπλων για το Δημαρχείο Ωρωπούστην εταιρεία « ΣΑΡΛΗΣ ΣΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με το ποσόν 4920,00­με ΦΠΑ). Δεν αναφέρεται άλλη προσφορά.

2. Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη την με αριθμό 29/2011 απόφαση (αρ. 3/10-2-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού – Θέμα 5ο, αποφασίζει και αναθέτει στην εταιρία «Δημ. Ν. Καραμέτος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία», με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου, αριθμ. 10, με α.μ.Δ.Σ.Α. 80290, και ειδικότερα στους δικηγόρους Αθηνών Δημήτριο Ν. Καραμέτο, με α.μ.Δ.Σ.Α. 24432, και Νικόλαο Δ. Καραμέτο, με α.μ.Δ.Σ.Α. 24303, την εντολή όπως ενεργώντας όπως ενεργώντας από κοινού ή έκαστος εξ αυτών ή δια συνεργατών τους υπ’ αυτών υποδεικνυόμενους, παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τμήμα) κατά τη συζήτηση παρέμβασης (με αριθμό κατάθεσης 1506/2010) της Κοινότητας Πολυδενδρίου κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, υπέρ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και υπέρ της διατηρήσεως σε ισχύ της υπ’ αριθμ. 4264/18-09- 2006 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί  εγκρίσεως επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος υπολειπομένων εργασιών διαμόρφωσης και αποκατάστασης του υφιστάμενου Λατομικού Χώρου αδρανών υλικών έκτασης 351.000 τ.μ. στη θέση  “Μαυρινόρα” Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυδενδρίου, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής της εταιρείας “ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.”, δικάσιμος της οποίας έχει οριστεί η 30η Μαρτίου 2011 και σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση αυτής.

3. Απευθείας ανάθεση εργασίας συντήρησης υπολογιστών στην εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ», με το ποσόν των 2583,00με ΦΠΑ. Δεν αναφέρεται άλλη προσφορά.

4. Απευθείας ανάθεση για για την προμήθεια πόρτας για το Δημαρχείορωπού στον προμηθευτή «ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΑΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με το ποσόν των 615,00 με ΦΠΑ, χωρίς να αναφέρονται άλλες συμμετοχές.

5. Ορισµός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηµατισµός Ακυρωτικής Αρµοδιότητας) στις 29/03/2011.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

Αναθέτουμε στην εταιρία “Δημήτριος Ν. Καραμέτος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία”, οδός Σταδίου, αριθμ. 10, με α.μ. Δ.Σ.Α. 80290, και ειδικότερα στους δικηγόρους Αθηνών Δημήτριο Ν. Καραμέτο (α.μ. Δ.Σ.Α. 24432) και Νικόλαο Δ. Καραμέτο (α.μ. Δ.Σ.Α. 24303) την εντολή όπως ενεργώντας από κοινού ή έκαστος εξ αυτών ή δια συνεργατών τους υπ’ αυτών υποδεικνυομένους, παραστούν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας) κατά την εκδίκαση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων 1) της εταιρίας με την επωνυμία “Κ. Αναγνωστόπουλος – Κ. Παπανικολάου και Συνεργάτες Ο.Ε.”, 2) της εταιρίας με την επωνυμία “ΣΗΜΑ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Μελετών και Επιβλέψεων”, 3) του Δημητρίου Καραμανιώλα του Γεωργίου κατά του Δήμου Ωρωπού, η οποία έχει οριστεί για την 29ην/03/2011 με εισηγήτρια την κα. Μπέκου Χριστίνα, σε κάθε αρχική και μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, διενεργώντας όλες τις αναγκαίες διαδικαστικές και δικονομικές ενέργειες για την πλήρη εκπροσώπηση του Δήμου Ωρωπού και την υπεράσπιση των συμφερόντων του.

6. Ορισµός πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Β’ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών στις 28/03/2011.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

Σχετικά με την ποινική υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του ακροατηρίου του Β ́ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 28-3-2011 σε βάρος των Βαξοβάνου – Οικονόμου Μαρίας του Δημητρίου και Βαξοβάνου Γρηγορίου Γεωργίου του Αλεξάνδρου για τα αδικήματα της αυθαίρετης κατάληψης κοινοτικού κτήματος κατά συναυτουργία και της διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος κατά συναυτουργία, τον διορισμό των Δικηγόρων Αθηνών Δημητρίου Καραμέτου του Νικολάου (α.μ.Δ.Σ.Α. 24432) και Νικολάου Καραμέτου του Δημητρίου (α.μ.Δ.Σ.Α. 24303), κατοίκων Αθηνών, οδός Σταδίου, αρ. 10, ως πληρεξουσίων και αντικλήτων Δικηγόρων του Δήμου, προς τους οποίους παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, προκειμένου είτε από κοινού είτε έκαστος κεχωρισμένως:

Α) Εμφανιστούν ενώπιον του ακροατηρίου του Β ́ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 28-3-2011 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή μετά διακοπή δικάσιμο και δηλώσουν για λογαριασμό του Δήμου Ωρωπού παράσταση πολιτικής αγωγής σε βάρος των ως άνω κατηγορουμένων Βαξοβάνου – Οικονόμου Μαρίας του Δημητρίου και Βαξοβάνου Γρηγορίου Γεωργίου του Αλεξάνδρου εκ ποσού δέκα (10 €) ευρώ με επιφύλαξη εξ ενός εκάστου των κατηγορουμένων λόγω της βλάβης που υπέστη ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Δήμος Ωρωπού, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, στο κύρος και τη φήμη του, από τις ανωτέρω περιγραφόμενες αξιόποινες πράξεις.

Β) Ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του Δήμου Ωρωπού, ως πολιτικώς ενάγοντος, και ιδίως να προσκομίζουν έγγραφα, να προτείνουν και να εξετάζουν μάρτυρες, να υποβάλλουν ενστάσεις, αιτήσεις και υπομνήματα, να ασκούν ένδικα μέσα καθ’ όλων γενικά των διατάξεων, βουλευμάτων και αποφάσεων που θα εκδοθούν στη διάρκεια της ποινικής αυτής διαδικασίας, για τις ανωτέρω πράξεις, να παραστούν στο ακροατήριο κατά την εκδίκαση των σχετικών κατηγοριών, τόσο πρωτοδίκως, όσο και κατ’ έφεση, ως και ενώπιον του Αρείου Πάγου, προς υποστήριξη των κατηγοριών και παραδοχή της πολιτικής αγωγής, καθώς και των ένδικών μέσων του Δήμου Ωρωπού, και αντίκρουση των αιτήσεων και ένδικων μέσων των κατηγορουμένων ή των υπέρ αυτών ασκουμένων.

Γ) Αιτηθούν και λάβουν παρά του αρμοδίου γραμματέα της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών αντίγραφα της ως άνω σχηματισθείσας ποινικής δικογραφίας και προβούν εν γένει σε οποιαδήποτε αναγκαία και πρόσφορη ενέργεια επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Δήμου Ωρωπού, για την περαίωση της εντολής που τους ανατίθεται, να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο και να διορίζουν και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους.
This entry was posted in Δημοτικά. Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.