Ποιος έχει το δικαίωμα να δίνει όπλα στους εχθρούς μας, για να μας πολεμούν πιο αποτελεσματικά;;;

Του Αρχιμανδρίτη των Γ.Ο.Χ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΠΑΡΔΑΚΑ

Ὃταν κάποιος κατέχη ἓνα «ἀξίωμα», πρέπει νά εἶναι σόφρων, νά γνωρίζη τό «μέχρι ποῦ φθάνει ἡ δικαιοδοσία του», νά μή παίρνη ἀποφάσεις πού στηρίζονται στόν ἀλαζωνικό τρόπο σκέψεως «ἐγώ εἶμαι ἡ ἐξουσία καί κάνω ὃ,τι θέλω», νά γνωρίζη πώς στήν θέση πού εὑρίσκεται ΔΕΝ εἶναι «αἰώνιος» καί πώς ὁ ἒχων έξουσίαν, εἶναι ΥΠΗΡΕΤΗΣ αὐτῶν πού ἐξουσιάζει καί πρέπει πάντοτε νά ἒχη κατά νοῦν τό πῶς θά τούς κάνη καλό.
Ἐξ ἂλλου, αὐτό ἀκριβῶς σημαίνει και ὁ ὃρος «ΥΠΟΥΡΓΟΣ».
Βλέπομε σήμερα, κάποια θλιβερά παραδείγματα, ἀτόμων πού παριστάνουν τά… «ἀφεντικά» ἑνός ὁλόκληρου Λαοῦ, καί μάλιστα ἑνος Λαοῦ ὂπως ὁ Ἑλληνικός, πού εἶναι ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ (μέ τήν καλή ἒννοια τοῦ ὃρου), ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ, καί ὁ ὁποῖος ΘΕΛΕΙ νά παραμείνη πιστός στίς Ἀρχές καί τίς Παρδόσεις του.
Αὐτά τά θλιβερά δείγματα μισαλλοδοξίας καί πραγματικῆς ἒχθρας παντός Ἰδανικοῦ, προσωποποιoῦνται σέ κἀποιους δούλους πραγματικούς τοῦ σκότους καί τοῦ ἑρέβους, πού προσπαθοῦν μέ λῦσσα πραγματική νά ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ τήν Πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, κτυπῶντας την στό πλέον σημαντικό της «μετερίζι», την ΕλληνὈρθόδοξη Πίστη, χρησιμοποιῶντας τήν «ἐξουσία» πού τούς δίνουν οἱ ὑψηλές θέσεις πού κατέχουν στήν Κρατική Ιεραρχία.
Μέ δυό γραμμές σέ κάποιο…«διάταγμα», μέ διαγραφή κάποιων σημαντικῶν…«λεπτομερειῶν», μέ μία ἀρρωστημένη ..«ρητορική» γεμάτη μίσος καί ἀπέχθεια σέ ὃ,τιδήποτε τό Ἱερό καί Ὂσιο, ὑποσκάπτουν ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ τά θέμέλα τῆς Ἑλληνορθοδοξίας, καί προσπαθοῦν νά διαλύσουν τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, καταργῶντας τόν ὃρο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, καταργῶντας τήν ἀπονομή τοῦ ὀφειλόμενου Σεβασμοῦ ἀλλά καί εὐγνωμοσύνης στούς ΗΡΩΕΣ τῆς Φυλῆς μας, ἀρνούμενοι τίς ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ πού ὑπέστημεν ἀπό τούς τόσους καί τόσους έχθρούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀρνούμενοι τόν σπουδαῖο ρόλο τῆς Ἐκκλησίας μας στούς ἀγῶνες τοῦ Ἒθνους, ἀρνούμενοι τήν προσφορά τῆς Ὀρθοδοξίας στήν προσπάθεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ νά διατηρηθῆ ἀνά τούς αἰῶνες καί διαστρέφοντας τίς Ἱστορικές ἀλήθειες πού ΚΟΣΜΟΥΝ τήν ἀσύγκριτη Ἱστορία μας, νά παρουσιάζουν μία ΠΛΑΣΤΗ, ΦΡΙΚΤΗ καί ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ εἰκόνα τοῦ Ἓλληνος, τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί κυρίως τῆς ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ στά μάτια τῶν νέων παιδιῶν μέ ἀποτέλεσμα, τά Ἑλληνόπουλα, νά ΑΓΝΟΟΥΝ τήν Ἱστορία τους τήν ὑπέρλαμπρη, τήν ΠΙΣΤΗ τους τήν Αγία, τίς Παραδόσεις τους τίς γεμᾶτες Ἰδανικά καί νά χάνουν τελικῶς τόν αὐτοσεβασμό τους, τήν πίστη τους στίς ἱκανότητές τους καί νά πείθωνται τελικῶς, πώς εἶναι οἱ…χειρότεροι ἐπί τῆς γῆς…!
Ἀφοῦ ἀκόμα καί ἡ ΑΔΡΑΝΗΣ κρατοῦσα Ἐκκλησία ἐξανέστη τελικῶς, (πολύ ΑΡΓΑ ὃμως), καί κατώρθωσε νά πῆ δυό λόγια ἐναντίον τῶν ὃσων ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΩΝ τόλμησε νά ξεστομήση ὁ ἂνθρωπος ὁ ὁποῖος ἒγινε ὁ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΥΒΡΙΣΤΗΣ τῶν Ὀσίων καί Ἱερῶν μας…!
Καί ἐρωτῶ ΟΛΟΥΣ :
ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ο ΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΗΜΙΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ;;;;
Ποῖος δίδει τό δικαίωμα στον ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ νά ἀποφασίζη αὐτός, γιά τό τί θά πιστεύουν οἱ Ἓλληνες;;;
Κάνει ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ αὐτός πού νομίζει πώς μπορεῖ νά μεταφέρη τά ΜΗ πιστεύω του σέ ἓναν Λαό ὃπως ὁ δικός μας…!
ΚΑΠΟΙΟΙ, εἶναι ἐκεῖ πού εἶναι, στίς «καρέκλες» πού τούς ἑτοίμασαν «κάποιοι» ἂλλοι τῶν ἰδίων ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΚΥΚΛΩΝ, ἀλλά δέν γνωρίζουν πώς ἡ μοῖρα τῶν πολεμούντων τήν Ὀρθοδοξία καί τόν Ἑλληνισμό, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ὑπῆρξε καλή…!
Ὑπουργοί Παιδείας ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΙ, Ὑπουργοί «Θρησκευμάτων» ΑΘΡΗΣΚΟΙ, λειτουργοῦν κάτω ἀπό τίς ὁδηγίες τῆς ἀνιστόρητης, ἀπαίδευτης, ἂθρησκης καί ΚΕΝΗΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ «προσωπικότητός» τους, καί μᾶς δίδουν τό δικαίωμα νά τούς ἐρωτήσωμε εὐθέως, μήπως νομίζουν πώς θά κατορθώσουν νά φέρουν εἰς πέρας κάποια …ἀποστολή;; Καί ἐάν μᾶς ἀπαντήσουν καταφατικῶς, τούς ἐρωτῶμεν ἐκ νέου : Ποίων τίς ἐντολές ἐκτελοῦν καί μέ ποῖο τίμημα;
Καί τούς ἀπευθύνομε τά ἐρωτήματα αὐτά, διότι ὡς γνωστόν, ἡ ἐρώτησις, ΟΥΔΕΠΟΤΕ μπορεῖ νά θεωρηθῆ ὓβρις…!
Δέν τούς γνωρίζομε προσωπικῶς.
Δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ Πολιτικές τους πεποιθήσεις.
Δέν ἒχομε διάθεσιν πολιτικολογίας ἢ ἀντιπαραθέσεως μαζί τους σέ ΟΥΔΕΝ ἐπίπεδον καί ἰδίως σέ προσωπικό ἢ πολιτικό κ.λπ.
Τούς θεωροῦμε ἁπλῶς ἀνθρώπους πού κατά τήν γνώμη μας ἒχουν παρασυρθεῖ ἀπό κάποιες ἰδεοληψίες τους σέ δρόμους ΜΗ συμβατούς μέ τόν Ἑλληνισμό καί τήν Ὀρθοδοξία καί προσευχόμεθα ὃπως δοῦν τελικῶς τήν ἀλήθεια καί διορθώσουν τήν πορεία τους.
Ἐμεῖς, ἀπό τήν πλευρά μας, ἒχομε κάθε δικαίωμα ἀλλά καί ΙΕΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ νά ἀμυνθοῦμε, προασπίζοντες τήν Πνευματική ὑγεία τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, συμφώνως πρός τό Συνταγμα πού ΡΗΤΩΣ προβλέπει, πώς, εἶναι καθῆκον τῆς Πολιτείας ἡ προάσπισις τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἡ παροχή Ὀρθοδόξου Παιδείας στά Ἑλληνόπουλα…!
Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε, πώς ἡ Ὀρθοδοξία, δέν εἶναι μιά …θρησκεία, δηλαδή ἓνα φιλοσοφικό, ἀνθρώπινο κατασκεύασμα, ἀλλά εἶναι ΠΙΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ.
Ἢ Πιστεύει κάποιος, ἢ ΔΕΝ Πιστεύει.
Πῶς μπορεῖ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς, διά τῆς λογικῆς, νά συλλάβη τήν Ἀδιάφθορον Γέννησιν Τοῦ Κυρίου μας, τήν Ἀνάστασίν του, ἢ τήν ἒννοιαν τοῦ «ἀπείρου» πού μᾶς περιβάλλει, διά τῆς…«λογικῆς»;;
Αὐτοί λοιπόν οἱ ΑΡΝΗΤΑΙ καί ΕΧΘΡΟΙ τῆς Ὀρθοδοξίας, μή δυνάμενοι νά συλλάβουν τά ἀνωτέρω ἀλλά καί ΜΗ δυνάμενοι νά ἀντιληφθοῦν τό πεπερασμένον τῶν δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ, ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ τά πάντα, διότι ἒτσι δίδουν διέξοδον εἰς τά ἂγχη τους ἀλλά καί ..«βολεύονται», διότι ΝΟΜΙΖΟΥΝ πώς ΔΕΝ ἒχουν νά λογοδοτήσουν…!
Ὁ Θεός μας, Ὁ Κύριός μας, Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, τί σχέση μπορεῖ νά ἒχη μέ τά βάρβαρα στήφη τῆς βίας, τοῦ θανάτου καί τῆς καταστροφῆς;;
Στήν κατηγορία αὐτή ἀνήκουν καί οἱ ΑΝΙΚΑΝΟΙ, ΕΠΙΚΙNΔΥΝΟΙ καί
ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ «ταγοί» τοῦ Λαοῦ μας, πολιτικοί και Εκκλησιαστικοί, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά μᾶς ὁδηγήσουν στόν ὂλεθρο…!
Μᾶς λἐνε λοιπόν, μέ «σατανική» λογική, πώς εἶναι καλλίτερο τό νά ἀφήσουν τά παιδιά μας νά …«διαλέξουν τό ἂν θέλουν τήν Ὀρθοδοξία ἢ μιά ἂλλη…θρησκεία, ἀφοῦ γνωρίσουν τίς ..θησκεῖες μέσα ἀπο τά…«θρησκευτικά» πού θά διδαχθοῦν..!», ἀπό τούς…θρησκειολόγους καθηγητές τους (ἀπό μακροῦ τονίζαμε πώς ἒτσι ἒπρεπε νἀ ἀποκαλοῦνται καί ΟΧΙ Θελόγοι…!)
Μά, μέσα σ’ ἓναν κόσμο στόν ὁποῖον ΟΥΔΕΙΣ θά ὁμιλῆ γιά Ὀρθοδοξία, πού τά μέσα μαζικῆς τυφλώσεως θά ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ χωρίς σταματημό ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου μας Πίστεως, πῶς τό παιδί θά ἐπιλέξη τήν Ὀρθοδοξία, γιά τήν ὁποίαν ΜΟΝΟΝ ἀρνητικά μηνύματα θά ἒχη ;
Διά τόν λόγον αὐτόν, ἀποζητοῦν καί τήν κατάργησιν τοῦ Νηπιοβαπτισμοῦ..!
Ὁ ἂνθρωπος, ἀκομα καί βαπτισμένος, ἒχει τήν ἐλευθερία ὃποτε θέλει νά «ξεκόψη» ἀπό τό ποίμνιο τῶν Ὀρθοδόξων, ἀλλά τότε βέβαια, θά συναντήση χωρίς ἂμυνα τούς..λύκους πού περιμένουν λυσσασμένοι νά τοῦ καταδυναστεύσουν τήν ψυχή..!
Οἱ σατανικοί αὐτοί ἂνθρωποι, δίδουν ἒτσι ἒνα τεράστιο «χάντικαπ» στούς πάσης φύσεως ἀλλοθρήσκους, ἀπίστους, ἀθέους καί σατανολάτρες, ἒναντι τῆς Ἁγίας, τῆς εἰς τήν ἐλευθέραν βούλησιν τῶν Πιστῶν στηριζομένης Ὀρθοδοξίας..!
Ὃ,τι καί ἂν κάνουν ὃμως, ὃ,τι καί ἂν «νομοθετήσουν», ὃ,τι καί ἂν προσπαθήσουν νά ἐπιβάλουν, ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΟΥΝ, διότι θά βροῦν ἀπέναντί των ἀνθρώπους ἀποφασισμένους καί μαχητικούς.
Κάποιοι βάρβαροι, ἐπιβάλλουν τήν… θρησκείαν των μέ ἀποκεφαλισμούς, βία, ἐξαναγκασμό κ.λπ.
Οἱ Ὀρθόδοξοι, ἒχομε ἂλλες άρχές, ἂλλες παραδόσεις, ἂλλες ΕΝΤΟΛΕΣ ἀπό Τόν Κύριόν μας, Τόν Θεό τῆς ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης καί τῆς ἐλευθέρας βουλήσεως.
Τό κρυφό Σχολειό, τό ὁποῖο ἀρνοῦνται κάποιοι ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ πώς ὑπῆρξε, θά …ξαναπιάση δουλειά καί θά φωτίση τά νέα μας βλαστάρια μέ τά νάματα τῆς Ὀρθοδόξου μας Πϊστεως καί τῆς ἀνυπέρβλητης Ἱστορίας μας…!
Ἀρνοῦνται οἱ ἂνθρωποι (;;;;) αὐτοί, τίς ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ἀρνοῦνται πώς ἡ Ἐκκλησία ἦταν (καί εἶναι) πάντοτε παροῦσα στούς ἀγῶνες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ρίχνουν ΛΑΣΠΗ μέ ΨΕΥΔΕΙΣ καί ΑΣΥΝΑΡΤΗΤΕΣ κατηγορίες καί γίνονται οἱ καλλίτεροι σύμμαχοι τῶν ΜΙΣΟΥΝΤΩΝ τήν Ἑλλάδα καί τήν Ὀρθοδοξία…!
Τήν στιγμήν πού ΟΛΟΙ οἱ Λαοί, διδάσκουν τά παιδιά τους τά ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, αὐτοί, γεμᾶτοι ΜΙΣΟΣ, τά καταργοῦν…!
Καί τούς ἐρωτῶμεν:
« ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΔΗ ΟΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ »;;;;
Ὁ πέλεκυς θά πέση ΦΟΒΕΡΟΣ έπί τῶν τραχήλων των…!
Τώρα, νομίζουν πώς εἶναι «ἰσχυροί» «παντοδύναμοι», «ἀνίκητοι» κ.λπ.
Ὃταν, ὃμως, ἒλθη ἡ ὣρα τῆς ΦΟΒΕΡΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ἐνώπιον τῆς άδεκάστου Ἱστορίας, ἀλλά καί Τοῦ ὑπερτάτου ΚΡΙΤΟΥ, δέν θά μποροῦν νά κρύψουν τήν ΝΤΡΟΠΗΝ των πουθενά. Θά εἶναι οἱ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ τοῦ Ἒθνους μας, οἱ «Ἐφιάλτες», οἱ «Πήλιοι Γούσηδες», οἱ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ καί οἱ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ τοῦ σήμερα.
Θά εἶναι καταχωρησμένοι στούς χειρότερους έχθρούς τοῦ ῾Ἑλληνισμοῦ, τούς κατάπτυστους ΠΡΟΔΟΤΕΣ καί θά εἶναι παραδομένοι στήν ΑΙΩΝΙΑ ΧΛΕΥΗ καί ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων.
Ἂν αὐτό ἐπιθυμοῦν ἀσφαλῶς τό ἒχουν…κερδίσει μέ τήν ἀξίαν των!
Δέν ἀναφερόμεθα σέ συγκεκριμένα πρόσωπα, ἀλλά βλέπομε πώς εὑρισκόμεθα ἐνώπιον μίας ΑΡΩΣΤΗΜΕΝΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΩΓΜΩΝ κατά παντός ὑψηλοῦ Ἰδανικοῦ, τήν ὁποία ἁπλῶς ὑλοποιοῦν. κάνοντας τήν «βρώμικη δουλειά», κάποια φοβισμένα καί ἂβουλα ὂργανα, πού νομίζουν ἑαυτούς πανισχύρους…! Ἐάν κάποιοι, ἀναγνωρίσουν τούς ἐαυτούς των στήν περιγραφήν τῶν ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ αὐτῶν, τόσο τό χειρότερο διά τούς ἰδίους.
Ἀπό τήν πλευράν μας, βλέπομε πώς ἀνοίγεται ἐμπρός μας ἓνας δρόμος ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ἓνας δρόμος γεμᾶτος προσπάθεια καί ἀγῶνες γιά τήν ΣΩΤΗΡΙΑΝ τῶν νέων μας, μέ πλήρη ένημέρωσίν των, μέ διδασκαλίαν τῆς ΤΕΛΕΙΑΣ ΓΛΩΣΣΗΣ μας καί μέ μεταλαμπάδευσιν στίς ψυχές των, ΟΛΩΝ τῶν Ἰδανικῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἐλληνισμού…!
Καί τό ξαναφωνάζομε μήπως καί κατανοήσουν τα λάθη των:
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΟΣΟ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ… ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΝ»

Π. Ευθύμιος Μπαρδάκας

This entry was posted in Άρθρα. Bookmark the permalink.

One Response to Ποιος έχει το δικαίωμα να δίνει όπλα στους εχθρούς μας, για να μας πολεμούν πιο αποτελεσματικά;;;

  1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ says:

    Μολονότι θα μπορούσε κανείς σε πολλά να συμφωνήσει, εν τούτοις χρήσιμο είναι να θυμόμαστε και κάποιες προτροπές των προγόνων μας, όπως π.χ.»μηδέν άγαν πράττετε».
    Με αγάπη και σεβασμό,
    Γιώργος Γιαμαρέλος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.