Ανακοινώθηκαν τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ορίζεται από €30.000 έως €300.000 ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν:

 • Εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών.
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος.
 • Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ).
 • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών.
 • Προβολή και προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.
 • Αμοιβές Συμβούλων.
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού.

Ο προϋπολογισμός δράσης ανέρχεται στα €50 εκατ. (σε 2 κύκλους €25 εκ. έκαστος) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων κυμαίνεται από 600 έως 700 Τουριστικές Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων).

Οι φορείς υλοποίησης είναι Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) καθώς και ο Ενδιάμεσος Φορέας που θα προκύψει από διαγωνιστική διαδικασία. Σύμφωνα με τους φορείς αυτούς το χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

 • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
 • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
 • Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α” κύκλου: Δεκέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016
 • Εντάξεις Α” κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
 • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα θα έχει ως αντικείμενο:

 • Τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια.
 • Την ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Ως δικαιούχοι ορίζονται τα φυσικά πρόσωπαάνω των 25 ετών τα οποία κατά την υποβολή της αίτησης:

 • Θα είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Θα ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες καθώς και τα αντίστοιχα εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στις €50.000  και παρέχει 100% ενίσχυση επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικής πρότασης.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

 • Παραγωγικό εξοπλισμό.
 • Λειτουργικό κόστος όπως ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης.
 • Κόστος μισθωτής εργασίας, στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου.
 • Αμοιβές τρίτων.
 • Γενικό εξοπλισμό.

Ο προϋπολογισμός δράσης ανέρχεται στα €120 εκατ. και θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των €60 εκατ. (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων περιλαμβάνει 2.500 νέες επιχειρήσεις καθώς και δυναμική δημιουργίας 4.500 νέων θέσεων εργασίας.

Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και ο Ενδιάμεσος Φορέας που θα προκύψει μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Το χρονοδιάγραμμα ορίζεται ως εξής:

 • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
 • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
 • Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α” κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016
 • Εντάξεις Α” κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
 • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης ορίζονται οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από €5.000  έως €25.000  και παρέχει 100% ενίσχυση επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικής πρότασης.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

 • Επαγγελματικό εξοπλισμό.
 • Λειτουργικό κόστος όπως ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές και δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης.
 • Κόστος μισθωτής εργασίας, στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου.
 • Αμοιβές τρίτων.
 • Γενικό εξοπλισμό.

Ο προϋπολογισμός δράσης ανέρχεται στα €50 εκατ. και θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των €25 εκατ. (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων περιλαμβάνει 2.800 πτυχιούχους καθώς και δυναμική δημιουργίας σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας.

Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και ο Ενδιάμεσος Φορέας που θα προκύψει μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Το χρονοδιάγραμμα ορίζεται ως εξής:

 • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
 • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
 • Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α” κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016
 • Εντάξεις Α” κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
 • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας και της Απασχόλησης

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, αμέσως μετά τις εκλογές θα ενεργοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 60.000.000 ευρώ και με αριθμό ωφελούμενων έως 10.000 άτομα και επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα προορίζεται για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 καθώς και για ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους.

Η δράση προβλέπει αφενός την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού), αφετέρου την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως κατά ανώτατο όριο, των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για χρονικό διάστημα που θα προσδιοριστεί στην πρόσκληση. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης των δικαιούχων και των δύο κατηγοριών θα κυμανθεί μεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ.

Προσχέδιο της πρόσκλησης του προγράμματος προβλέπεται να δοθεί στη δημοσιότητα στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ η πρόσκληση να δημοσιευτεί εντός του Οκτωβρίου.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ο Γιώργος Σταθάκης αναφέρει: «Ο στόχος της δράσης είναι να ενισχυθεί η ρευστότητα εκείνων των επιχειρήσεων που εμπράκτως στήριξαν την απασχόληση καθώς και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν οι νέοι κυρίως άνθρωποι. Ταυτόχρονα, η πρόθεσή μας είναι αυτή η ενίσχυση να μεγιστοποιήσει το αποτύπωμα στην απασχόληση διασφαλίζοντας άμεσα χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η δράση αυτή αποτελεί έμπρακτη υλοποίηση της δέσμευσης μας να στηρίξουμε την ποιοτική ανάπτυξη και να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της συγκυρίας. Να δώσουμε μια ευκαιρία δημιουργίας σε όλους».

Με αφορμή τα προαναφερθέντα η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, καθ. Μαρία Καραμεσίνη δήλωσε: «Η δράση που προγραμματίζουμε μαζί με το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καλείται να τονώσει τη ρευστότητα και να ενισχύσει την απασχόληση στην οικονομία, επιχορηγώντας τις επιχειρήσεις που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας καθώς και τους ανέργους που δημιούργησαν νέες επιχειρήσεις μέσα στο αντίξοο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων μηνών. Προσδοκούμε η τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της διατήρησης των νέων θέσεων εργασίας και της αυτοαπασχόλησης να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την απασχόληση στην οικονομία».

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της δική σας επιχειρηματικής πρότασης ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με τα νέα προγράμματα.

ΠΗΓΗ: epidotoumena.gr

Χρήσιμα αρχεία

Posted in Ενδιαφέρουν | Leave a comment

Την ερχόμενη Δευτέρα (31/8/2015) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

aimodosiaΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ Ή ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟΔΟΤΗΣ:
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ: Continue reading

Posted in Εκδηλώσεις | Leave a comment

Συγχαρητήρια Επιστολή του Δημάρχου Ωρωπού Θωμά Ρούσση στους Επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων

ROUSSIS mikriΑγαπητοί νεαροί συνδημότες

με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών μας στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές, ολοκληρώνεται ένας πολυετής κύκλος προσπαθειών. Continue reading

Posted in Δημοτικά | Leave a comment

Να σταματήσει τώρα η ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας των σχολείων

LAIKH SYSPEIRVSH OROPOYΕίναι τόσο μεγάλος ο πόνος της διοίκησης για τις καθαρίστριες των σχολείων που αντί να στηρίξει το αίτημα τους για μονιμοποίηση, για δουλειά με δικαιώματα, τις κινητοποιήσεις της πανελλαδικής επιτροπής Continue reading

Posted in Δημοτικά | Leave a comment

Ανοίγουν 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης, για εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους

ANERGOSΑνοίγουν 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Επιβλέποντες Φορείς, για πέντε μήνες.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους Continue reading

Posted in Ενδιαφέρουν | Leave a comment

Ποιος είναι ο συκοφάντης κύριε πρόεδρε της Β΄βάθμιας σχολικής επιτροπής;;;

Διαβάσαμε μια νέα τοποθέτηση του προέδρου της Β΄βάθμιας σχολικής επιτροπής Γιώργου Μαντά, επειδή δημοσιοποιήσαμε δελτίο τύπου της «Λαϊκής Συσπείρωσης» που εκπροσωπεί Continue reading

Posted in Δημοτικά, ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ | 2 Comments

Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους σε Δήμους τις Αττικής (ΩΡΩΠΟΣ)

ANERGOSH ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» προσκαλεί τους κατοίκους των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας – Πικερμίου, Ωρωπού & Διονύσου οι οποίοι είναι: Άνεργοι/ες όλων των κατηγοριών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή τους ειδικούς καταλόγους του ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών σχολών) και πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας – Πικερμίου, Ωρωπού, Διονύσου», η οποία εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σχετικά έγγραφα:

DELTIO TYPOY

epidotoumena_programmata_prosklisi

Continue reading

Posted in Ενδιαφέρουν | Leave a comment

Ο πρόεδρος της Β΄βάθμιας Γιώργος Μαντάς, να δώσει απαντήσεις και σε άλλα θέματα…

Ο πρόεδρος της Β΄βάθμιας σχολικής επιτροπής Γιώργος Μαντάς, απάντησε άμεσα στο δελτίο τύπου της Λαϊκής Συσπείρωσης, αλλά δεν πρέπει και να… «ορκίζεται». Με αφορμή Continue reading

Posted in Δημοτικά, ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ | Leave a comment

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ από το σύλλογο «ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΩΡΩΠΟΥ»

PANAGOPOYLOSΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΩΡΩΠΟΥ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «ΑΚΡΩΤΗΡΙ», αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά για την συνδρομή τους, την Δημοτική Continue reading

Posted in Δημοτικά, Επιστολές | Leave a comment

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

MYLONASΤου ΒΑΣΙΛΗ ΜΥΛΩΝΑ

Είναι αναμφίβολα παραδεκτό πώς ένας Δήμος του μεγέθους του Δήμου μας, πρέπει άσχετα με τίς οικονομικές δυσκολίε…ς, να προσφέρει στους Δημότες πράγματα που ανεβάζουν και ηρεμούν την ψυχή μας.
Πράγματι Continue reading

Posted in Άρθρα | Leave a comment

Η δημοτική αρχή ιδιωτικοποιεί την καθαριότητα των σχολείων και μάλιστα «ντάλα» καλοκαίρι!

LAIKH SYSPEIRVSH OROPOYTο φαινόμενο της ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού συνεχίζεται.Μετά την καθαριότητα του δήμου μας, την σίτιση στους παιδικούς σταθμούς σειρά έχει η καθαριότητα των σχολείων Continue reading

Posted in Δημοτικά, Επιστολές | Leave a comment

Συνάντηση-ενημέρωση από την Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού για διόδια, Ασωπό, σχέδια πόλης

oIMG_0610Συνάντηση-ενημέρωση χθες από την Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού και τον πρόεδρό της Χρήστο Παναγόπουλο, ο οποίος μετά από μια πολύχρονη προσφορά και πολλούς αγώνες, αποχωρεί Continue reading

Posted in Δημοτικά | Leave a comment

Με άμεση ανταπόκριση από τη λιμενική αρχή δύο δικογραφίες για τις αυθαιρεσίες του αντιδημάρχου Καλάμου

ergo dede 2Άμεση ήταν η ανταπόκριση της λιμενικής αρχής στο σημερινό δημοσίευμά μας για την αυθαίρετη και παράνομη κατασκευή που παρουσιάσαμε στη χερσαία λιμενική ζώνη των Αγίων Continue reading

Posted in Δημοτικά, ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ | 4 Comments

Ένα παράνομο σκιαζούρι… αυθαίρετο έργο του «δημάρχου» Καλάμου!

ergo dede 1Αυτό είναι το έργο ενός χρόνου, του… «δημάρχου» Καλάμου;;; Του κυρίου Κώστα Δέδε;;; Επικίνδυνο και χωρίς κανένα νόημα! Χωρίς καμία αιτιολογία και μελέτη! Ένα παράνομο σκιαζούρι Continue reading

Posted in Δημοτικά, ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ | 4 Comments

«Φως στο τούνελ» για τα διόδια, αλλά είναι μακριά ακόμη η οριστική λύση…

DIODIA-2Δωρεάν διελεύσεις για αναπήρους, εργαζόμενους και κατοίκους των γύρω περιοχών, περιλαμβάνονται στις βελτιωτικές ρυθμίσεις για τα διόδια του αυτοκινητοδρόμου Αθήνα-Λαμία που συμφώνησαν το υπουργείο Υποδομών και δύο από τις πέντε κατασκευάστριες κοινοπραξίες, την Ιόνια Οδό και τον Ε-65, που εκμεταλλεύονται τα διόδια αυτά.

Η συμφωνία με τους δυο από τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων ανακοινώθηκε κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο υπουργείο Υποδομών.

Όπως διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης, η συμφωνία θα εκτελεστεί άμεσα και περιλαμβάνει:

 • Δωρεάν διελεύσεις από πλευρικούς σταθμούς διοδίων για ενδοδημοτικές μετακινήσεις για τις οποίες δεν υφίστανται εναλλακτικές διαδρομές. Οι δήμοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι οι δήμοι Ωρωπού, Θηβαίων και Ορχομενού
 • Δωρεάν διελεύσεις από όλους τους σταθμούς διοδίων στα οχήματα τα οποία είτε ανήκουν είτε αναγνωρισμένα μεταφέρουν άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Παροχή επιπλέον εκπτώσεων σε εργαζόμενους χρήστες. Στις 40 διελεύσεις οι πέντε θα είναι δωρεάν. Δηλαδή το 12,5% αυτών των διελεύσεων θα γίνεται ελεύθερα.
 • Αναλογικό σύστημα διοδίων χιλιομετρικής απόστασης. Αυτό το σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή όταν θα ολοκληρωθούν τα έργα της Ιονίας Οδού και του Ε-65
 • Η έναρξη λειτουργίας των πλευρικών διοδίων στη Βαρυμπόμπη και τον Άγιο Στέφανο μετατίθεται για το τέλος του 2018 που θα έχουμε αναλογική χιλιομετρική χρέωση. Οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων Κηφισιάς, Αχαρνών και Διονύσου προβλέπεται να διέρχονται δωρεάν όταν λειτουργήσουν οι εν λόγω σταθμοί διοδίων μετά το 2018. Επίσης θα υπάρχει υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών από τις κοινοπραξίες αν οι δήμοι τούς προσφέρουν υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου.

Ακόμη όπως είπε ο κ. Σπίρτζης θα επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα που άπτονται απαλλοτριώσεων, περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και αδειών και αρχαιολογικών ερευνών.

Επίσης, συμφωνήθηκε η χρονική παράταση της περιόδου κατασκευών κατά 17 μήνες για την Ιόνιο Οδό και 18 μήνες για τον Ε-65.

Συμφωνήθηκε ακόμη να ανακαλέσουν οι παροχωρησιούχοι τις ποινικές διώξεις και τις αγωγές που είχαν καταθέσει εναντίον κοινωνικών δικτύων πολιτών κατά την περίοδο των κινητοποιήσεων στα διόδια.

Ακόμη συμφωνήθηκε να συνταχθεί νέα τεχνικοοικονομική μελέτη που θα συμφωνηθεί με τις τράπεζες και θα κατατεθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης η ολοκλήρωση του νότιου και του βόρειου τμήματος του Ε-65 με την αίρεση της έγκρισης των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κ. Σπίρτζης ανέφερε ότι ανάλογο πλαίσιο διαπραγμάτευσης βρίσκεται σε εξέλιξη και με τις τρεις κοινοπραξίες που κατασκευάζουν αυτοκινητοδρόμους, αλλά και τις κοινοπραξίες που λειτουργούν την Αττική Οδό και τη Γέφυρα ΡίουΑντιρρίου.

Στην συμφωνία αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι ήταν μια δύσκολη υπόθεση που ήρθε εις πέρας σε ένα δυσμενές περιβάλλον.

Δίνουμε τη μάχη, είπε ο κ. Τσίπρας, ενάντια στα δίκτυα της διαπλοκής και της πελατειακής σχέσης που τα τελευταία πέντε χρόνια ευνοήθηκαν και φορτώθηκαν όλα τα βάρη στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

ΠΗΓΗ: Newpost.gr

Posted in Δημοτικά, Ενδιαφέρουν | Leave a comment